If You Can Not Read This Email, Please Visit This Page
http://www.sophiahagopian.com/newsletter.php?id=56
 
Issue #56 - 06/11/2013
VAHE BERBERIAN:
"READ BOOKS, READ LITERATURE"

In the realm of his visit to Lebanon, Vahe Berberian, a former graduate from Levon and Sophia Armenian College, playwright, painter, and artist, visited the college on Friday, November 1.

The administration had prepared few surprises to the former student of the college. The first was a meeting with his classmates; two classmates only, Garo Arabaghlian and Hagop Zakarian, who were graduates with Berberian during the academic year 1972-1973, were in Lebanon and were invited by the administration. As a result, it was a very touchy meeting, the reunion of these three classmates in the same place where they had passed their best teenage years. Read More

Vosge Housher - Allow Photo Downloads to view
Vosge Housher - Allow Photo Downloads to view
ՆԱԽԿԻՆ ՍՈՖԻԱ ՅԱԿՈԲԵԱՆԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԵԱՆ

Քոլէճին 50ամեակի տօնակատարութիւններու պատրաստութեան ծիրէն ներս, բոլոր այն Սոֆիա Յակոբեանականները, որոնք պարած են քոլէճին նախկին պարախումբերէն, հրաւիրուած են իրենց մասնակցութիւնը բերելու 50ամեակի գեղարուեստական մեծ ձեռնարկին։

Առ այդ, հետաքրքրուողները կրնան դիմել Գօգօ Քէլէշեանին (03/571775) յաւելեալ մանրամասնութիւններ ստանալու համար։

All Rights Reserved. Copyright © 2006-2013, Levon & Sophia Hagopian Armenian College
Bourj Hamoud, Arax Street, Beirut - Lebanon, Tel: +961-1-262618 - Fax: +961-1-244576
Website: www.SophiaHagopian.com - Email: Info@SophiaHagopian.com
Powered By: Cre8iveZone.com

If you don't want to receive this newsletter, please do reply to this email with
"unsubscribe" in the subject.